Når finansministeren presenterer «Statsbudsjettet» er det egentlig en rekke dokumenter med ulike navn og oppgaver.

artikkel_viktige_dok.jpg

Statsbudsjettet består av 18 dokumenter, samt noen vedlegg, som til sammen er på rundt 4.000 sider. Opplaget trykkes i rundt 60.000 enkeltpublikasjoner, og ett komplett sett med alle dokumentene veier 11,12 kilo.

Regjeringen legger fram forslag for Stortinget gjennom meldinger og proposisjoner. Budsjettdokumentene knyttet til framleggelsen av statsbudsjettet i oktober er alltid nummer 1 for perioden, for eksempel Prop. 1 S (2016- 2017).

Statsbudsjettet består av:

 - Melding til Stortinget (Meld. St. 1) om nasjonalbudsjettet inneholder oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

- Proposisjonen om statsbudsjettet (også kalt ”Gul bok” da omslaget på dokumentet alltid er gult) er en samlet omtale av regjeringens forslag til budsjettet for det kommende året.

- Proposisjonen om skatter og avgifter omtaler nye forslag til skatter og avgifter, og nye forslag til lovendringer.

- I tillegg legger hvert departement (15 stk) fram egen proposisjon for sine områder for Stortinget.

 

I løpet av et år er det behov for å oppdatere budsjettet. Det kan også være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. Derfor legger regjeringen fram et revidert nasjonalbudsjett i mai. Her blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføring av den økonomiske politikk oppdatert.

Sammen med det reviderte nasjonalbudsjettet fremmes det også forslag til endringer i bevilgninger til ulike formål.