Et statsbudsjett gjelder i et kalenderår, det vil si fra 1. januar til 31. desember. Omtrent like lang tid bruker man i arbeidet med å lage det. Her finner du en budsjettkalender som viser regjeringens og Stortingets arbeid med et statsbudsjett.

nov.gif

Alt før Stortinget har vedtatt neste års statsbudsjett begynner regjeringen arbeidet med det påfølgende årets budsjett.

mars.gif

Regjeringen starter for alvor med sitt budsjettarbeid på ”Rammekonferansen” i mars. Her begynner arbeidet med å prioritere mellom ulike satsingsområder, og regjeringen får blant annet oppdaterte tall fra Finansdepartementet for den forventede økonomiske utviklingen.

 

sep.gif

En drøy måned før budsjettet legges fram bestemmer regjeringen seg for de viktigste delene av budsjettet. De ulike dokumentene vedtas i statsråd fram til stats- og nasjonalbudsjettet legges fram for Stortinget i starten av oktober.

 

okt.gif

Etter at regjeringen ved finansministeren har lagt fram statsbudsjettet i starten av oktober, begynner Stortinget og partiene sin behandling. I media kan det virke som om partiene bestemmer seg for hva de detaljert skal mene om budsjettet samme dag det legges fram. Det er ikke tilfelle. Nå følger en grundig gjennomgang av budsjettdokumentene, og partiene som ikke er i regjering arbeider fram sine alternative budsjettforslag.

Samtidig bruker en rekke grupper og organisasjoner muligheten til å si hva de mener om budsjettet, og å fremme sine krav. Dette kalles ofte ”lobby-virksomhet”. Noen henvender seg direkte til partiene, mens andre presenterer sitt syn i Stortingets finanskomité. Kampanjer i pressen er heller ikke uvanlig.

 

nov2.gif

Stortingets finanskomité må så bli enig om rammene for utgifter og inntekter for neste års budsjett. I slutten av november legger finanskomiteen fram sin innstilling og Stortinget bestemmer seg for om de slutter seg til hovedtrekkene i regjeringens forslag. 

Hvis det ikke oppstår flertall kan regjeringen velge å stille kabinettspørsmål, det vil si kreve stortingets støtte, eller gå av. Selv om vi har hatt tre ulike mindretallsregjeringer siden Stortinget innførte denne ordningen i 1997, har ingen regjering gått av som følge av budsjettbehandlingen.

 

des.gif

Stortinget vedtar det endelige budsjettet for de ulike budsjettpostene. Stortingets vedtak framkommer i ”Blå bok” som du finner på Stortingets hjemmeside.

 

mai.gif

Budsjettet blir igjen diskutert i Stortinget gjennom behandlingen av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett i mai. Finanskomiteens innstilling legges fram midt i juni, og Stortinget gjør sitt vedtak i slutten av juni.

 

nov3.gif

Gjennom hele året skjer det endringer i budsjettet. De ulike departementene legger fram sine forslag for Stortinget, og den økonomiske utviklingen endrer seg i forhold til forutsetningene for det opprinnelige forslaget til statsbudsjett. Den siste endringen skjer i november, når regjeringen legger fram forslag til nysaldert budsjett, det vil si siste oppdatering av budsjettet dette året.

Mer informasjon om budsjettarbeidet