Selv om Norge ikke er med i EU, har vi tilgang til EUs indre marked gjennom EØS avtalen (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde). Avtalen trådte i kraft i 1994, og omfatter EU-landene og de 4 EFTA –landene Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.

eos-_wto.jpg

Avtalen betyr felles konkurranseregler for bedriftene i landene som er med i avtalen, fri handel med varer, og fri bevegelse av kapital , tjenester og personer. Avtalen betyr også at nye EU-regler skal innarbeides i norsk regelverk, og EFTAs overvåkingsorgan ESA skal følge med på at reglene blir fulgt.

Mens EØS-avtalen regulerer vår tilgang på det europeiske markedet, er det Verdens Handelsorganisasjon WTO som bestemmer de internasjonale kjørereglene for handelen mellom Norge og resten av verden.